Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách

12. ledna 2012, 08:52 | Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách problémem posledních let, kdy se stále četněji začaly rozhodčí doložky sjednávat právě se spotřebiteli. Nejčastěji k tomu docházelo tak, že ani sám spotřebitel si nebyl při uzavírání smlouvy vědom, že uzavírá i rozhodčí doložku a jaké to pro něj bude mít následky. Rozhodčí doložka byla součástí několikastránkových obchodních podmínek, které byly psané jen malým písmem. Spotřebitel v případě nějakého problému zjistil, že se nemůže obrátit s řešením případného sporu k soudu, ale k určenému rozhodci.

S účinností od 1.4.2012 jsou však zavedena přesnější pravidla pro sjednávání rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách. Nově platí, že rozhodčí doložka musí být sjednána samostatně a nikoliv jako součást podmínek, jako tomu bylo ve většině případů dosud. V opačném případě je daná rozhodčí smlouva neplatná. Dále je stanovena povinnost pro podnikatele poskytnout spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením rozhodčí doložky vysvětlení, aby byl schopen posoudit, jaké důsledky pro něho mohou uzavřením rozhodčí doložky nastat. Náležitým vysvětlením se rozumí vysvětlení všech následků rozhodčí doložky.

Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách musí obsahovat pravdivé, přesné a úplné informace o těchto skutečnostech:

  1. o rozhodci nebo o tom, že rozhoduje stálý rozhodčí soud,

  2. o způsobu zahájení a formě vedení rozhodčího řízení,

  3. o odměně rozhodce a předpokládaných druzích nákladů, které mohou spotřebiteli v rozhodčím řízení vzniknout a o pravidlech pro jejich přiznání,

  4. o místu konání rozhodčího řízení,

  5. o způsobu doručení rozhodčího nálezu spotřebiteli a

  6. o tom, že pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný.

Zdroj: Maminkov.cz