Jak poznat neplatnou rozhodčí doložku?

Neplatná rozhodčí doložka je taková, kde není transparentní mechanismus výběru rozhodce, který bude případný spor rozhodovat. Typicky se jedná o případ, kdy rozhodce určit firma poskytující rozhodcům servis a předmětné rozhodčí řízení probíhat dle pravidel této firmy. Příkladné znění takové rozhodčí doložky:

„Veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení jedním rozhodcem jmenovaným Správcem, kterého jmenuje a odvolává představenstvo společnosti poskytující rozhodcům servis a jehož funkce je upravena v organizačním řádu této společnosti, ze Seznamu rozhodců vedeném touto společností, podle jejího jednacího řádu.“


Takové neplatné rozhodčí doložky měly v úvěrových smlouvách například Home Credit, ESSOX, SMART CAPITAL, Barlog Capital, SMART HYPO, Cetelem, Komerční banka, atd.

 

Neplatnost těchto rozhodčích doložek potvrdil i Nejvyšší soud v usnesení ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010.

 

Celý text Usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010

Kdy je ještě rozhodčí doložka neplatná

Rozhodčí doložka je dále neplatná za situace, kdy může nastat možnost, že k výběru rozhodce bude oprávněn pouze věřitel, rozhodčí doložka byla většinou v tomto znění:

 

„Smluvní strany se dohodly, že pravomoc k řešení veškerých sporů o nároky, které přímo nebo odvozeně vznikly z této Smlouvy, včetně sporů ze zajištění závazků z této Smlouvy, a to i sporů ze směnky vystavené Dlužníkem dle této Smlouvy nebo v návaznosti na ni, včetně sporů z Dohody o podmínkách konsolidace závazků Dlužníka, byla-li tato Dohoda v souvislosti s touto Smlouvou uzavřena, dle zák. č. 216/1994 Sb. O rozhodčím řízení v jednoinstančním písemném rozhodčím řízení samostatně kterýkoli z těchto rozhodců, kterému žalobce doručí žalobu. Rozhodci pro tento účel jsou:


1. JUDr. E. V.
2. Mgr. M. L.


Pro případ, že žádný z výše uvedených rozhodců nebude ochoten nebo nebude moci funkci rozhodce přijmout či vykonávat, dohodly se smluvní strany na tomto náhradním způsobu určení rozhodce. Jediný rozhodce bude určen Věřitelem ze seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou.

 

Tento typ neplatných rozhodčích doložek využívaly například úvěrové společnosti Profi Credit, Profidebt, Intrum Justitia, atd.
Neplatnost takových rozhodčích doložek potvrdil taktéž Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 21. 1. 2015 sp. zn. 33 Cdo 68/2014.

 

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 21. 1. 2015 sp. zn. 33 Cdo 68/2014

 

Chci zastavit exekuci

 

 

 

Zdroj: Salvia Kraken